Фондация •Уеб Шелф•

Ваучерна схема одобрен доставчик за ИКТ услуги

прочети

Ваучерна схема одобрен доставчик за ИКТ услуги


ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА НОВА ПРОЦЕДУРА

Прочети тук


ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ЗАТВОРЕНА

На 21.08.2020 ИАНМСП обяви на страницата си , че на 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП.

Линк към новината

https://www.sme.government.bg/?p=51271

Правим следните акценти върху важни елементи от Условията за кандидатстване

стр. 6

6. Номинална стойност на ваучера Финансирането по схемата се осъществява посредством предоставянето на ваучери с номинална стойност, както следва:
1. ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения с фиксирана номинална стойност 5 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 6 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС;

2. ваучери тип 2 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност с фиксирана номинална стойност 20 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 24 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС:

– група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг;

– група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;

– група 3 – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

 Допустими кандидати

Допустими за финансиране чрез ваучерната схема са кандидати, които отговарят на следните изисквания:

– да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;

– да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;

– да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу.

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.
Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с раздел С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).

Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

на стр. 7 от Условията се запознайте внимателно и с

Специфични критерии за недопустимост на кандидатите: …..

Важно уточнение относно допустимостта

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата ваучерна схема не могат да получават кандидати, които са: • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. от Описанието на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 9 към Условията за кандидатстване.

Ако имате нужда от помощ за определяне дали сте допустим кандидат, можете да се свържете с нас.

088-9433359

Стр. 16 от условията за кандидатстване :

По ваучерната схема кандидатът МСП, не може да участва с повече от едно предложение и не може да получи повече от един ваучер. В случай, че кандидатът МСП подаде повече от едно проектно предложение, то на оценка ще подлежи само първото подадено проектно предложение, а всички останали, подадени от него, няма да бъдат разглеждани и ще бъдат отхвърлени.

Кандидатите МСП по ваучерната схемата, могат да се възползват от ИКТ услуги от Списъка на включените във ваучерната схема услуги и предоставяни от доставчик, включен в Списъка с одобрени доставчици. Кандидат МСП за получаване на ваучер по ваучерната схема, може да бъде само отделното предприятие, като няма да бъдат допускани за финансиране съвместни проекти, в които участват и партньори. Изискващите се придружителни документи към Формуляра за кандидатстване също се подават изцяло електронно. Придружителните документи се прикачат в т. 6 „Прикачени електронно подписани документи“, подписани на хартия, сканирани и прикачени във Формуляра преди подаването му. Всички документи се представят на български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език.

Кандидатите по настоящата ваучерна схема следва да приложат следните документи, удостоверяващи съответствието с критериите за допустимост по схемата, както следва:

1.Декларация за минимални помощи – попълнена по образец – Приложение 1 за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;

2. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец – Приложение 2;

3. Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец – Приложение 3;

4. Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1.

5. Декларация за съгласие за достъп до информация от НСИ – Приложение 4.

6. Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – датирано и подписано на хартиен носител от лице с право да представлява предприятието-кандидат. Сканира се и се прикачва към Формуляра за кандидатстване.

В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното се подписва от всяко от тях. Документът не е задължителен за всички кандидати, а се изисква в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието-кандидат, да подаде проектното предложение с КЕП от тяхно име.

Кандидатите МСП ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес: Voucher.ict@sme.government.bg до 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 2020, в 2-двудневен срок от получаването им, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията, които се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по ваучерната схема въпроси.

стр. 17  11. Краен срок за подаване на проектно предложение

Продължителността за кандидатстване по настоящата процедура е 1 месец. Началният срок за подаване на проектни предложения започва в 10.00 часа на 31.08.2020 година. Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в 16.30 часа на 30.09.2020 г.

стр. 18 – Оценката се извършва по реда на постъпване на заявленията за участие съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер (1 или 2).), т.е. важно е да се кандидатства максимално бързо – още първият ден, за да имате шанс за финансиране, т.к. финансовия ресурс е разпределен по следният начин

– 1/5 от общия брой ваучери (90 броя) – за ваучер тип 1

– 4/5 от общия брой ваучери (360 броя) – за ваучер тип 2.

Важно! В случай, че не постъпят достатъчно на брой проектни предложения, заявяващи ваучери от даден тип (1 или 2), необходими за разходване на посоченото разпределение на общия заявен бюджет на проекта за разходи за услуги, покрити с ваучери, то остатъкът на предвидения ресурс ще бъде автоматично преразпределен в другия тип ваучери, където е заявен по-голям интерес.

Във връзка с прилагания при кандидатстване договор –  точка 4. Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1., ако кандидатствате за Ваучер  тип 1/ описание – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения: – решения за и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения; – фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства; – фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн; – опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и.или ИКТ бизнес решения.

В случай, че в ИКТ услугите, обхванати от Ваучери тип 1, е включен хостинг, срокът, за който са предвидени разходи в бюджета на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат участва във ваучерната схема, не трябва да е по-дълъг от крайния срок за изпълнение на ваучера – 9 месеца. След този срок разходите за хостинг не се включва в стойността на ваучера /, свържете се с нас за уточняване на Вашите изисквания за уебсайт ,  изготвяне на конкретна оферта към Договора и подписване на договор.

088-9433359

Ние ви предлагаме съдействие и разяснения при попълване на документите, кандидатстването и изпълненето.

Фондация •Уеб Шелф•  е в списъка с одобрени доставчици на ИКТ услуги.


Тук можете да проверите дали вашата фирма отговаря на условията за кандидатстване по КИД (класификация на икономическите дейности)
Търсене по КИД