Фондация •Уеб Шелф•

Въведение

Създаден като идея за мирна Европа, след човешките жертви и разрушенията на Втората световна война, извървял трудните стъпки на съгласието,

прочети

Въведение


Визитка на Европейския съюз
• политически и икономически съюз между 27 европейски държави
• 24 официални езика
• жители – 446,8 милиона (към 01.01.2022 г)
• площ – над 4 милиона km²
мото: „Единство в многообразието“
сайт: www.europa.eu

Създаден като идея за мирна Европа, след човешките жертви и разрушенията на Втората световна война, извървял трудните стъпки на съгласието, днес Европейският съюз (ЕС) отстоява и популяризира своите ценности и интереси, дава своя принос към мира, сигурността и устойчивото развитие на Земята, към солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и справедлива търговия, премахването на бедността и защитата на правата на човека и не на последно място – стриктно спазване на международното право.
Това не са кухи думи, зад тях стоят обществени практики, които във времето на съвместно живеене на нашия континент са доказали, че са ценни за всеки един човек, стига той да си даде време да размисли и поговори със себе си – кои са важните неща в живота ни като общност (група хора, които имат нещо общо).
ЕС функционира на базата на договори, за които всички държави членки доброволно и демократично са се споразумели. Всички тези договори стъпват на шест ключови ценности, формиращи основата на свободното общество:

• зачитане на човешкото достойнство;
• свобода;
• демокрация;
• равенство;
• върховенство на закона / правова държава;
• зачитане на правата на човека и правата на малцинствата.

Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът (принцип на обществено устройство, който предполага множественост на мнения, становища, изяви, политически организации и др.), недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.
Често свързваме Европейския съюз с излишно усложняване и бавене на административните процедури или иначе казано – бюрокрация, но трябва да си дадем ясно сметка, че хармонизирането на толкова много различни интереси изисква разписване на правила, които да се изговорят и след като се направят задължителните компромиси от различните страни участващи в разговора, да се приемат, макар и не с пълно удовлетворение, от всички.
Един съюз на 446,8 милиона човека, живеещи в 27 държави, говорещи на 24 различни езика, имащи своите национални, но и лични истории, за да работи добре е нужно да стъпи на споразумение с особена обществена значимост за всички 446,8 милиона жители на Европейския съюз и това е Хартата на основните права на Европейския съюз. Хартата (название на документ — споразумение с особена обществена значимост) е приета от всички страни членки на ЕС и става правно обвързваща за ЕС с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. .
Хартата на основните права на Европейския съюз събира всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползват гражданите на ЕС. В този базов за ЕС документ те са представени в шест дяла: Достойнство, Свободи, Равенство, Солидарност, Гражданство и Правосъдие.

В рубриката „Българските граждани имат европейски възможности“ през следващите месеци в поредица от текстове ще представяме всеки от шестте дяла. Вярваме, че е важно да познаваме правата си, за да можем да ги защитаваме и за себе си, и за хората около нас, и за обществото ни като цяло.


logos-project