Фондация •Уеб Шелф•

Гражданство. Хартата на основните права на Европейския съюз

Член 40 от Хартата определя правото на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори в държавата-членка, в която пребивава,

прочети

Гражданство. Хартата на основните права на Европейския съюз


В рубриката „Българските граждани имат европейски възможности“ днес представяме първите четири права от осемте описани в дял V/ пети – “Гражданство”, на Хартата на основните права на Европейския съюз, която събира всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползваме и българите като граждани на ЕС. Този дял включва права, свързани с гражданството на Съюза.

Член 20 от Договор за функциониране на Европейския съюз

1. Създава се гражданство на Съюза. Всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза се добавя към, а не замества националното гражданство.

Гражданството е устойчивата политико-правна връзка на човек (физическо лице) с държавата. Европейското гражданство е допълнително качество, чието притежание води до ползването на права, гарантирани в договорите на Европейския съюз. Европейското гражданство не замества националното, а го допълва. Със загубата на националното гражданство се губи и европейското.

Член 39 на Хартата на основните права на Европейския съюз определя правото на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския парламент:

1.   Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейския парламент в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.

2.   Членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщо, пряко, свободно и тайно гласуване.

Бележка: Европейският парламент (ЕП) е единственият пряко избиран транснационален парламент в света. Депутатите в Европейския парламент са призвани да представляват интересите на гражданите на ЕС на европейско ниво.Европейският парламент се състои от 705 членове, избрани в 27-те държави – членки на Европейски съюз. Българските избирателите ще гласуват за 17 членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност. Броят на избраните членове от всяка партия зависи пропорционално от броя на подадените гласове за съответната партия. В България при избор на членове на Европейския парламент има и преференциален вот, който дава на избирателите възможност да посочат своя предпочитан кандидат в рамките на партията, която са избрали. Броят на преференциите определя реда, в който се избират кандидатите в партийните листи.
За да спечелят поне едно място за член на Европейския парламент, политическите партии, коалиции или независими кандидати трябва да получат поне една седемнадесета част от всички действителни гласове. В България гласуването е задължително, но няма предвидена санкция, ако избирателят не гласува.
Евро депутатите разделят своето време между своите избирателни райони, Страсбург, където се провеждат 12 месечни сесии, и Брюксел, където те присъстват на допълнителни пленарни заседания, както и на заседания на комисии и политически групи.
Европейските избори ще се проведат в България на 9 юни 2024 г., заедно с националните парламентарни избори.

Член 40 от Хартата определя правото на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.

В следващият член от Хартата е описано правото на добра администрация на европейските граждани:

  1. Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок.
  2. Това право включва по-специално:
    а) правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него;
    б) правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;
    в) задължението на администрацията да мотивира своите решения.
  3. Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за вредите, нанесени му от институциите или от техните служители при изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки.
  4. Всяко лице може да се обърне към институциите на Съюза на един от официалните езици на Договорите и трябва да получи отговор на същия език.

В член 42 на Хартата е определено правото на достъп до документи – всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава в държава-членка или има там седалище според устройствения му акт, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на техния носител.


logos-project