Фондация •Уеб Шелф•

Достойнство – Харта на основните права на Европейския съюз

прочети

Достойнство – Харта на основните права на Европейския съюз


В рубриката „Българските граждани имат европейски възможности“ представяме първи дял – Достойнство, на Хартата на основните права на Европейския съюз, събрала всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползваме и българите като граждани на ЕС. Този дял включва права, свързани с присъщото достойнство на човешката личност.

В българският език с думата достойнство означаваме осъзнатите и грижливо пазени ценни вътрешни качества на човека.
Член първи на Хартата казва, че човешкото достойнство е ненакърнимо (цялостно, с ненарушена цялост). То трябва да се зачита и защитава. Още първото основно право в документа-споразумение на Европейския съюз поставя във фокуса на взаимоотношенията между 446,8-те милиона жители на съюза човешкото достойнство и неговата цялост. Ние българите използваме израза „Човек за едната чест живее“(чест като синоним на достойнство) в моменти когато сме осъзнали, че сме в ситуация, в която се посяга на наши вътрешни качества, които искаме да запазим цели, защото в противен случай губим душевния си комфорт, човешката си същност.
По нататък в Член 2 се посочва, че всеки има право на живот и никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран. След човешкото достойнство Хартата на ЕС поставя като основна ценност правото на живот на всеки – неотменимо човешко право.
Член 3-ти на Хартата признава правото на неприкосновеност (опазване в цялост) на личността (човекът като индивид с присъщите му духовни качества) :

 1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност, тоест всеки от нас има контрол над своето тяло и ум.
 2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:
  а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред – ето защо лекарите обясняват нашето състояние и лечението, което ще се предприеме и даваме нашето изрично и информирано съгласие, подписвайки медицинските документи;
  б) забрана на практики, които имат за цел селекцията на хора;
  в) забрана за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба;
  г) забраната на репродуктивното клониране на човешки същества;
  Първият дял от Хартата завършва с още няколко забрани, които категорично отричат нехуманното отношение към човека :
 • Никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизително отношение или наказание.
 • Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.
 • Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд.
 • Трафикът на хора (съвременна форма на робство – престъпление, при което едно лице експлоатира друго лице, за да печели пари в своя полза) е забранен.

Хартата е правно обвързваща за България с всички права посочени в нея. Тя е и основен документ за националните съдилища и публичните администрации, които трябва да тълкуват и прилагат законодателството по такъв начин, че то да бъде в съответствие със стандартите за правата на човека в ЕС.
Успехът на всяка общност, в това число и на единна Европа, зависи от способността да се съхраняват, развиват и споделят общите ценности.


logos-project