ЕС засилва действията за борба с дезинформацията
Фондация •Уеб Шелф•

ЕС засилва действията за борба с дезинформацията

Европейската комисия и върховният представител предлагат конкретни мерки за справяне с дезинформацията

прочети

ЕС засилва действията за борба с дезинформацията


източник: Европейска комисия

Като се вземат предвид постигнатият досега напредък и последващите действия във връзка с призива, отправен от европейските лидери през юни 2018 г. за защита на демократичните системи на Съюза, Европейската комисия и върховният представител предлагат конкретни мерки за справяне с дезинформацията, включително създаване на система за бързо предупреждение, както и стриктен контрол върху прилагането на кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, подписан от онлайн платформите. Планът за действие също така предвижда увеличаване на ресурсите, които се отделят за тази цел.

Върховният представител/заместник-председател Федерика Могерини заяви: Стабилната демокрация се основава на открит, свободен и честен обществен дебат. Наш дълг е да защитим това пространство и да не позволим на никого да разпространява дезинформация, която подхранва омраза, разделение и недоверие в демокрацията. Ние решихме да действаме заедно като Европейски съюз и да засилим нашата реакция, да отстояваме принципите си, да подкрепяме устойчивостта на нашите общества — както в пределите на Съюза, така и в съседните държави. Това е европейският начин да се реагира на едно от главните предизвикателства на нашето време. 

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Трябва да бъдем единни и да обединим усилията си, за да защитим нашите демокрации от дезинформацията. Свидетели сме на опити за намеса в избори и референдуми, като фактите сочат, че основен източник на тези кампании е Русия. В отговор на тези заплахи предлагаме да се подобри координацията между държавите членки чрез система за бързо предупреждение, да се подсилят нашите екипи, които се занимават с разкриване на дезинформация, да се увеличи подкрепата за медии и изследователи и да се изисква от онлайн платформите да изпълнят ангажиментите си. Борбата с дезинформацията изисква колективно усилие.

Подобряване на откриването, реагирането и осведомеността

Планът за действие, изготвен в тясно сътрудничество с комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисаря, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, енасочен към четири основни области, които са важни с оглед на повишаването на способностите на ЕС в тази сфера и засилването на сътрудничеството между държавите членки и Съюза:

  • Подобряване на откриването: оперативните групи за стратегическа комуникация и Звеното на ЕС за синтез на информацията за хибридните заплахи към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), както и делегациите на ЕС в съседните на Съюза страни, ще бъдат подсилени значително с допълнителен специализиран персонал и инструменти за анализ на данни. Очаква се бюджетът на ЕСВД за стратегическа комуникация в отговор на дезинформацията и за повишаване на осведомеността за нейното отрицателно въздействие да бъде увеличен повече от два пъти — от 1,9 млн. евро през 2018 г. до 5 млн. евро през 2019 г. Държавите от ЕС трябва да допълват тези мерки, като подобряват своите собствени средства за борба с дезинформацията.
  • Координирана реакция: ще бъде създадена специална система за бързо предупреждение с участието на институциите на ЕС и държавите членки. Чрез нея ще се улеснява обменът на данни и оценки за дезинформационни кампании и ще се изпращат сигнали за заплахи от дезинформация в реално време. Институциите на ЕС и държавите членки също така ще насочат вниманието си към проактивно и обективно информиране за ценностите и политиките на Съюза.
  • Онлайн платформите и индустрията: подписалите кодекса за поведение трябва бързо и ефективно да изпълнят ангажиментите, поети в неговите рамки, като насочат вниманието си към неотложните действия във връзка с европейските избори през 2019 г. Това включва по-специално гарантиране на прозрачността на политическата реклама, повишаване на усилията за закриване на активни фалшиви профили, маркиране на всички взаимодействия, в които не участват хора (съобщения, разпространявани автоматично от ботове), сътрудничество с проверителите на факти и научните изследователи за откриване на дезинформационни кампании, както и даване на по-голяма видимост и разпространяване на проверената информация. Комисията, подпомагана от Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги, ще наблюдава внимателно и постоянно изпълнението на ангажиментите.
  • Повишаване на осведомеността и оправомощаване на гражданите: в допълнение към провеждането на целенасочени кампании, институциите на ЕС и държавите членки ще насърчават медийната грамотност чрез специални програми. Ще бъде предоставена подкрепа на националните мултидисциплинарни екипи от независими проверители на факти и изследователи, за да откриват и разобличават дезинформационни кампании в социалните мрежи.

И накрая, днес Комисията също така представи доклад относно напредъка, постигнат в борбата с дезинформацията онлайн след публикуването на нейното съобщение през април 2018 г.

Следващи стъпки

Европейската комисия и върховният представител ще разработват и прилагат мерките, посочени в плана за действие, в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейския парламент.

С оглед на европейските избори системата за бързо предупреждение ще започне да работи до март 2019 г. Това ще бъде съпроводено от по-нататъшно увеличаване на съответните ресурси.

Подписалите кодекса за поведение ще трябва да предоставят на Комисията първите актуализирани данни за изпълнението на ангажиментите си до края на 2018 г., а Комисията ще ги публикува през януари 2019 г. В периода между януари и май онлайн платформите ще трябва да докладват на Комисията всеки месец. Комисията също така ще извърши комплексна оценка на прилагането на кодекса за поведение през първите 12 месеца. Ако прилагането и въздействието на кодекса за поведение се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни мерки, включително от регулаторно естество.

Контекст

Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. В резултат от решение на Европейския съвет през март 2015 г. да се вземат мерки във връзка с текущите дезинформационни кампании на Русия бе създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство в Европейската служба за външна дейност. Вниманието на оперативната група и на съответните служби на Комисията е насочено към ефективно информиране за политиките на ЕС в неговите източни съседи; укрепване на цялостната медийна среда в съседните източни държави, включително оказване на подкрепа за свободата на медиите и подпомагане на независимите медии; подобряване на капацитета на ЕС за прогнозиране, реагиране и повишаване на осведомеността относно прокремълските дейности по дезинформация.

През 2016 г. бе приета съвместната рамка за борбата с хибридните заплахи, последвана от съвместното съобщение „Увеличаване на устойчивостта и способността за борба с хибридните заплахи“ през 2018 г.

През април 2018 г. Комисията представи европейски подход и инструменти за саморегулиране за борба с дезинформацията онлайн, включително общ за целия ЕС кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, подкрепа за независима мрежа от проверители на факти и инструменти за стимулиране на качествена журналистика. На 16 октомври кодексът за поведение бе подписан от Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от търговски асоциации, които представляват онлайн платформи, рекламната индустрия и рекламодателите.

В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Юнкер предложи набор от конкретни мерки, за да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през следващата година ще бъдат организирани по свободен, честен и сигурен начин. Мерките включват повишаване на прозрачността на политическата реклама онлайн и възможност за налагане на санкции за незаконното използване на лични данни с цел да се повлияе умишлено върху резултата от европейските избори.