Проекти
Фондация •Уеб Шелф•

Проекти

прочети

Проекти


Създаване и поддържане на уеб базирана платформа (с версия на български и италиански език) и обучения за работа с нея по проект „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“, финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.


„Изработване и поддържане на електронен регистър и софтуер“ за изпълнение на Дейност 1 “Идентифициране и проучване специфики и потребности на целевата група“ по проект № BG05M9OP001-4.001-0089 „Гласът на децата“, финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Проекти