Фондация •Уеб Шелф•

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Кандидатствай за безплатен уеб сайт

прочети

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и е регистриран не по-късно от 31.12.2019 г.  – проверка за  регистрация в ТР

Основната икономическа дейност на кандидата не попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

– сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”;

– сектор В  „Добивна промишленост”;

– сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

– сектор F  „Строителство”;

– сектор Р „Образование”;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”:

 • раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”;
 • раздел 88 „Социална работа без настаняване” от сектор.

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”:

 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
 • раздел 63 „Информационни услуги”.

– сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013[1];

– сектора на първичното производство на селскостопански продукти;

– преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:

 • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или
 • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

– преработката и/или маркетинга на горски продукти[2].

Проверка – Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: код на основната икономическа дейност на кандидатa съгласно КИД – 2008 въз основа на данни за 2021 г.

КАНДИДАТЪТ:

– e микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);

– е реализирал за 2021 финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи стойностите, посочени в т. 11.1, подт. 4 от Условията за кандидатстване;

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието  Нетни приходи от продажби

Микро предприятие    ≥ 41 000 лева

Малко предприятие    ≥ 82 000 лева

Средно предприятие   ≥ 123 000 лева

– има средносписъчен брой на персонала за 2021 г., равен на или надвишаващ 1 заето лице;

– e заявил подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

КАНДИДАДЪТ НЕ Е:

– микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на селски район и което е заявило за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;

– микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 9);

– малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 9);

– предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

ПОМОЩТА по предложението за изпълнение на инвестиция:

– не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

– не е поставена в зависимост от преференциално използване на национални продукти спрямо вносни такива;

– не се предоставя за дейности за придобиване на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение;

– не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ е в съответствие с:

– принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички, и

– принципа за „ненанасяне на значителни вреди” и по предложението НЕ се подкрепят:

i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които прогнозните емисии на парникови газове не са по-ниски от съответните референтни стойности;

iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;

iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.


[1] Недопустими са предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 попада в код на икономическа дейност 03 „Рибно стопанство“, 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”.

[2] Съгласно определението за горски продукт, представено в Приложение 10. За да се прецени дали е спазено изискването, водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на подкрепените инвестиции, а не междинните операции, които производствения процес може да включва.