Фондация •Уеб Шелф•

Свободи – Харта на основните права на Европейския съюз

Свободата е възможност отделният човек да проявява собствената си воля, сам да определя своята дейност в границите на обществения ред

прочети

Свободи – Харта на основните права на Европейския съюз


В рубриката „Българските граждани имат европейски възможности“ днес представяме седем  от общо 14 основни свободи описани във втори дял –  “Свободи”, на Хартата на основните права на Европейския съюз, която събира всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползваме и българите като  граждани на ЕС. Този дял включва права, свързани с  личните свободи на всеки от 446,8-те милиона жители на Съюза.

Свободата е възможност отделният човек да проявява собствената си воля, сам да определя своята дейност в границите на обществения ред.
Дял “Свободи” на Хартата започва с Член 6., който казва, че „Всеки има право на свобода и сигурност.“, това заявява и основният ни закон Конституцията на Република България също в чл. 6. алинея 1 – „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“.
Хартата продължава с Член 7. Зачитане на личния и семейния живот и определя, че всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.
Член 8. от Хартата защитава личните ни данни:

 1. Всеки има право на защита на неговите лични данни.
 2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им.
 3. Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган. (всяка държава от ЕС създава национален орган, за България това е Комисията за защита на личните данни https://cpdp.bg/)

Член 9. на Хартата определя, че правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са гарантирани в съответствие с националните закони, които уреждат упражняването на тези права.

Член 10. описва свободата на мисълта, съвестта и религията :

 1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.
 2. Правото на отказ от военна служба се признава съгласно националните закони, които уреждат упражняването на това право.

Член 11. На Хартата осигурява свобода на изразяване на мнение и свобода на информация:

 1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.
 2. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.
  Следващият Член 12. допълва предходния със свободата на събранията и сдруженията:
 3. Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в професионални съюзи за защита на своите интереси.
 4. Политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

И в края на днешната публикация отново да повторим, че трябва да упражняваме свободите, на които имаме право без да нарушаваме свободите на другите хора, спазвайки житейското правило – не прави на другите това, което не искаш да ти причинят.

Хартата на основните права на Европейския съюз е правно обвързваща за България с всички права посочени в нея. Тя е и основен документ за националните съдилища и публичните администрации, които трябва да тълкуват и прилагат законодателството по такъв начин, че то да бъде в съответствие със стандартите за правата на човека в ЕС.
Успехът на всяка общност, в това число и на единна Европа, зависи от способността да се съхраняват, развиват и споделят общите ценности.


logos-project