Фондация •Уеб Шелф•

Усъвършенствне на мониторинга и оценката на провежданите политики в община Сливо поле

Проучванията са с акцент върху информативността и възможността за обратна връзка на електронните комуникационни канали

прочети

Усъвършенствне на мониторинга и оценката на провежданите политики в община Сливо поле


Фондация „Уеб Шелф“ започва реализацията на проекта „Взаимодействието граждани – местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали “ по Договор BG05SFOP001-2.025-0094-C01 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът цели да се усъвършенства мониторингът и оценката на провежданите политики в община Сливо поле, както и да се създадат възможности за повишено участие на гражданското общество в управлението.

По проекта са планира дейности за проучвания и анализи за установяване на актуалното равнище на общественото познаване и доверие в Общинска администрация Сливо поле сред ключови групи като бизнес, НПО, граждани, служители в администрацията, общински съветници. Проучванията са с акцент върху информативността и възможността за обратна връзка на електронните комуникационни канали /сайт и фейсбук страница  на Община Сливо поле / и  актуалните потребности за предоставяне на е-услуги от общината, както и  заявяването на административните услуги електронно и не на последно място обратна връзка за планирани политики от страна на Общината. Планирани са и две изследвания – на официалните интернет портали на малки общини в България предлагащи  електронни услуги за граждани и бизнес и  на официалните институционални профили във Фейсбук на малки населени места в област Русе и Силистра .

След оценка на резултатите от проучванията ще бъдат отправяни предложения към Община Сливо поле за преформулиране на политики, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението на общината.

Дейностите по проекта включват и повишаване на комуникационните умения на служителите в общинска администрация Сливо поле и кметове на населени места в общината в онлайн комуникацията, създаване на институционални фейсбук страници на всяко населено място в общината, които да заместят липсващите „радиоточки“, но с възможност за обратна връзка, широка информационна кампания за разпространение на резултатите.

Бенефициент е Фондация „Уеб Шелф“, а партньори  –  Сдружение Клуб „Отворено общество“ – Русе и Община Сливо поле.


www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд