Фондация •Уеб Шелф•

Ученици участваха в уроци за противодействие на дезинформацията, европейски ценности и избори

Учениците от IX а и б клас, част от които през тази година ще гласуват за първи път, участваха със своето мнение в работните групи

прочети

Ученици участваха в уроци за противодействие на дезинформацията, европейски ценности и избори


В изпълнение на инициативата „Българските граждани имат европейски възможности“ на фондация „Уеб Шелф“ на 29.04.2024 г. в средно училище „Христо Ботев” гр. Тутракан в часа по гражданско образование с преподавател Радка Трифонова, се проведе урок на тема „ Европейски ценности и избори“.

Учениците от IX а и б клас, част от които през тази година ще гласуват за първи път, участваха със своето мнение в работните групи, отговаряйки на въпроса „Различни ли сме от връстниците си в Западна Европа?“ в следните области на живота: образование, семейство култура, материална осигуреност, търсене и намиране на работа, свободно време, възприемане на света. Техните отговори бяха отправна точка за следващите дискусии за европейските ценности и избори, готовността им да бъдат граждани на ЕС, виждат ли себе си като носители на тези ценности. Като продължение на предходен урок на тема за местното самоуправление учениците надградиха своите знания за правото да избираме и депутатите, които ни представляват в Европейския парламент – как работи Европейският парламент, колко често се провеждат европейски избори, колко депутати ще бъдат избрани и съответно, колко ще избере всяка страна, за какви партии гласуваме на изборите на 09.06.2024 – национални и европейски. Представителите на фондация „Уеб Шелф“ и партньора на инициативата вестник Тутракански глас се включиха в урока като насочиха вниманието на учениците към необходимостта от критично мислене като защита срещу дезинформация и манипулации не само в периода на предизборната кампания.

Това беше и фокуса на втория урок в рамките на инициативата „Българските граждани имат европейски възможности“ проведен на 08.05.2024 в СУ “Свети Паисий Хилендарски”- най-голямото средищно училище на територията на община Сливо поле и единственото средно. Темата на урока: „Право на информация, информация и дезинформация“ интегрира предметите Гражданско образование и Информационни технологии и даде възможност преподавателката по гражданско образование г-жа Мариана Димитрова да представи правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация не само като европейска ценност и част от Хартата на основните права на Европейския съюз, но и като универсално човешко право залегнало във:

• Всеобщата декларация за правата на човека приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г.;

• Международния пакт за граждански и политически права – многостранен международен договор приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. и влязъл в сила на 23 март 1976 г. като държавите-членки по договора са задължени да спазват гражданските и политически права на хората. Към септември 2010 г. пактът има 72 подписа и 166 държави членки;

• Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи – основополагащ акт и правен инструмент на Съвета на Европа, който е политическа международна организация на страните от Европа (т.нар. „Голяма Европа“ – 46 страни членки, за разлика от 27 страни членки на Европейския съюз);

• Българската Конституция.

Росица Петкова, преподавател по Информационни технологии в училището пък запозна учениците с основни източници на цифрова информация , достъпни за учениците и най-често използвани като източници на достоверна информация. Представен беше и видеоклип, изготвен от ученици Едже и Ерен от 11 клас по темата “Фалшиви новини“.
С експертите на Фондация „Уеб шелф“ Красимир Махакян и Камелия Махакян учениците в работен порядък и индивидуални разговори обсъдиха начините за разкриване на случаи на злоупотреба с информация – дезинформация и зловредна информация и отговориха на конкретни въпроси на учениците.
С играта „Факт или мнение“- учениците упражниха проверката на твърдения, които трябваше да класифицират като факти или нечии мнения – важно умение за противодействие на дезинформацията и проверка достоверността на информацията.


logos-project