Финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Фондация •Уеб Шелф•

Финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове

информация за проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИФ), или за открити процедури

прочети

Финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове


изображение: www.eufunds.bg | автор: Габриела Стефанова, Областен Информационен Център – Русе

Ако търсите информация за проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИФ), или за открити за кандидатстване процедури по оперативните програми, ще я намерите в офисите на 27-те областни информационни центрове (ОИЦ), по един във всеки областен град  на България.

Мрежата от областни центрове  предоставя безплатни информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги, свързани с европейското финансиране. Потенциални кандидати като общини, малки и средни предприятия, неправителствени организации, медии, граждани могат да получат от нейните експерти актуална, достоверна и точна информация. Областните информационни центрове освен че дават индивидуални консултации, провеждат публични информационни срещи, разпространяват  информационни материали, запознават обществеността с наши и чужди добри практики, популяризират успешни проекти, финансирани чрез ЕСИФ.  На Единния информационен портал на ЕСИФ могат да бъдат намерени адресите на офисите на центровете в страната – https://www.eufunds.bg/bg/oic-page .

През настоящия програмен период 2014 – 2020 г. дейността на ОИЦ се финансира чрез Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд