Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани – местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

12.08.2022

време за четене 0 мин.

Проучванията са с акцент върху информативността и възможността за обратна връзка на електронните комуникационни канали...

Проекти

Проекти

14.01.2020

време за четене 1 мин.

Създаване и поддържане на уеб базирана платформа (с версия на български и италиански език) и обучения за работа с нея по проект „Иновативни...