Фондация •Уеб Шелф•

Не е вярно, че няма европейски цености

За разлика от християнските и общочовешките ценности , европейските ценности са съвсем точно дефинирани в чл.2 от договора от Лисабон

прочети

Не е вярно, че няма европейски цености


източник: https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/video/x_B01-ESN-210315

В българските онлайн медии се срещат различни мнения и становища относно европейските ценности.

Твърдението, че няма европейски ценности а само християнски и/или общочовешки е провокативно и подвеждащо, защото християнските и общочовешки ценности са част от европейските ценности.

ПОДВЕЖДАЩО

Оригинална публикация Архивирана публикация

Християнски ценности

Няма обща  дефиниция за християнски ценности. Християнските ценности често варират според различни интерпретации на Библията.

Въпреки това, някои от основните ценности  които се свързват с християнството, включват:

любов, вяра, надежда, милосърдие, прошка, справедливост, мир, самоконтрол, целомъдрие, смирение.

Християнството има  ключова роля във формирането на европейската цивилизация и култура. Християнските учения са възприемани като основа на моралния кодекс, който е оформил социалните и правните норми в Европа. Християнските ценности като любовта към ближния, справедливостта, милосърдието и равенството са имали дълбоко влияние върху развитието на европейските закони, образователни системи и правителствени институции.

Едно от най-значимите влияния на християнството върху Европа е идеята за универсални човешки права, които са гарантирани от божествените закони и не могат да бъдат отнемани от човека. Тази концепция е основополагаща за съвременните демократични общества и е вградена в много от конституциите и правните системи на европейските държави.

Също така, християнството е допринесло за развитието на благотворителността и социалната работа в Европа. Множество благотворителни организации и социални услуги са създадени под влиянието на християнските принципи за помощ и подкрепа на нуждаещите се.

Харта на основните права на Европейския съюз

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

„Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.“

Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности при зачитане многообразието на културите и традициите на европейските народи, както и националната идентичност на държавите-членки и организацията на техните публични власти на национално, регионално и местно равнище; той се стреми да насърчава балансирано и устойчиво развитие и гарантира свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на установяване.“


Оригинална публикация Архивирана публикация

Общочовешки ценности

За общочовешки ценности също няма утвърдена дефиниция.

Историята на общочовешките ценности е богата и многообразна, като се простира през различни епохи и култури. В Средновековието, например, християнството играе ключова роля, като поставя основите на универсалните човешки ценности. В съвременната ера, Европейският съюз подчертава значението на човешкото достойнство, свободата и демокрацията като основни ценности, които са в основата на обществата ни. Тези ценности са важни за социалното приобщаване и поддържането на мир и стабилност в един разнообразен свят.

Различните култури и общества могат да имат различни интерпретации на тези ценности.

Някои от общочовешки ценности са:

достойнство, свобода, равенство, справедливост, солидарност, мир, истина, доброта, отговорност, надежда, прошка, отговорност.

Цели и ценности на ЕС

Европейският съюз се основава на следните ценности:

Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да бъде зачитано и защитавано и е реалният фундамент на основните права.

Свобода
Свободата на движение дава на гражданите правото да се движат и пребивават свободно в рамките на Съюза. Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на религията, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.

Демокрация
Функционирането на ЕС се основава на представителната демокрация. Европейските граждани автоматично се ползват с политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право да се кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент. Гражданите на ЕС имат право да се кандидатират и да гласуват в страната си на пребиваване или на произход.

Равенство
Равенство означава равни права за всички граждани пред закона. Принципът на равенство между жените и мъжете е в основата на всички европейски политики и на европейската интеграция. Той се прилага във всички области. Принципът на еднакво заплащане за еднакъв труд стана част от Договора от Рим през 1957 г.

Върховенство на закона
ЕС се основава на върховенството на закона. Цялата му дейност се базира на договори, приети доброволно и демократично от държавите от ЕС. Правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона. Държавите от ЕС са предоставили на Съда на Европейския съюз компетентност да се произнася по правни спорове с окончателни решения, които трябва да се спазват от всички.

Права на човека
Правата на човека са защитени с Хартата на основните права на ЕС. Те обхващат правото на недискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, правото на защита на личните данни и правото на достъп до правосъдие.

Исторически, европейските ценности са били формирани от римското право, християнската етика, Ренесанса, Просвещението и други значими европейски движения, които са допринесли за развитието на идеи за правата на човека, демокрацията и законността. След Втората световна война, стремежът към мир и стабилност доведе до създаването на Европейската общност за въглища и стомана, която по-късно се превърна в Европейския съюз. Целта беше да се гарантира мир и сътрудничество между европейските нации чрез интеграция и общи политики.

С времето, тези ценности бяха формализирани в основните договори на ЕС, като Договора от Рим и Договора от Лисабон, които определят правната и институционална структура на Съюза и подчертават ангажимента на държавите-членки към тези общи принципи.


Не е вярно, че европейските ценности нямат ясна дефиниция

Оригинална публикация Архивирана публикация

За разлика от християнските и общочовешките ценности , европейските ценности са съвсем точно дефинирани в чл.2 от договора от Лисабон.

„Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.“


Как ЕС защитава европейските ценности

Процедурата по член 7

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf

Процедурата по чл.7 от Договора за Европейски съюз цели да защити европейските ценности и е въведена с Договора от Амстердам от 1997 г. Предвидени са два механизма – първият е превантивен и се прилага, когато съществува ясен риск от нарушаване на европейските ценности, а вторият е свързан с налагането на санкции, когато вече е възникнало нарушение.


logos-project